05136065328

05136065328

نمونه قراردادها

تمامی نمونه قراردادهای پیمانکاری عمده و جزء  مورد نیاز در صنعت ساختمان در این بخش قرار داده شده است. شما مهندسین، پیمانکاران و کارفرمایان گرامی می توانید قرارداد مورد نظر خود را در بانک نمونه قراردادهای گروه مهندسی و بازرگانی آلفا انتخاب نموده و دانلود نمایید.

فهرست مطالب

صفحه اول قرارداد آرماتوربندی و قالب بندی دیواربرشی

قرارداد آرماتوربندی و قالب بندی

مواد قرارداد عبارتند از:
ماده یک –موضوع قرارداد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار –نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش – تاخیرات
ماده هفت – تعهدات پیمانکار
الزامات عمومی
الزامات فنی آرماتورگذاری
الزامات فنی قالب بندی
ماده هشت – تعهدات کارفرما
ماده نه- موارد فسخ قرارداد
ماده ده- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
صفحه اول قالب قرارداد نگهبانی ساختمان

قرارداد نگهبانی ساختمان

این قالب قرارداد نگهبانی ساختمان در ۳ صفحه و ۸ ماده بین کارفرما و نگهبان تنظیم شده است.
ماده 1- موضوع قرارداد
ماده 2- مدت قرارداد
ماده 3-مبلغ قرارداد
ماده 4- تعهدات کارفرما
ماده 5- تعهدات نگهبان
ماده 6- شرایط عمومی نگهبان
ماده 7- شرايط فسخ قرارداد
ماده 8- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرار داد تاسیسات برقی

قرارداد تاسیسات برقی

این قرارداد تاسیسات برقی در ۸ صفحه و ۱۳ ماده تنظیم شده است. 
ماده یک – موضوع قرارداد
ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار – مدت قرارداد
ماده پنج – نحوه پرداخت
ماده هفت – مشخصات فنی
ماده هشت – مشخصات فنی لوله کشی توکار
ماده نه – مشخصات فنی سیم کشی
ماده ده – مشخصات فنی کلید و پریزها
ماده یازده – تعهدات کارفرما
ماده دوازده – موارد فسخ قرارداد
ماده سیزده –نسخ قرارداد
نرخنامه

ادامه مطلب »
قرار داد گچ کاری_001

قرارداد گچ کاری

این قرارداد گچ کاری در ۶ صفحه و 11 ماده تنظیم شده است.
ماده یک – موضوع قرارداد
ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار – نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش – مشخصات فنی
ماده هفت – تعهدات کارفرما
ماده هشت – موارد فسخ قرارداد
ماده نه – تعهدات پیمانکار
ماده ده – دوره تضمین قرارداد
ماده یازده –نسخ قرارداد
نرخنامه

ادامه مطلب »
قالب قرارداد برق کشی - صفحه اول_001

قرارداد برق کشی

این قرارداد برق کشی در ۳ صفحه و 7 ماده تنظیم شده است.
ماده1- طرفین قرارداد
ماده2-موضوع قرارداد
ماده3- محل اجرا
ماده4- مدت قرارداد
ماده5- مبلغ قرارداد
ماده6- نحوه پرداخت
ماده7- شروط ضمن عقد

ادامه مطلب »
قالب قراردادخرید آهن_001

قرارداد خرید آهن

این نمونه قرارداد خرید آهن در3 صفحه و 14 ماده تنظیم شده است.
ماده 1 : طرفین معامله
ماده 2 : مورد معامله
ماده :3 مدت قرارداد
ماده 4 : مبلغ پیمان
ماده 5 : هزینه حمل
ماده 6 : مشخصات قرارداد
ماده 7: شرایط پرداخت
ماده 8 : تعهدات فروشنده
ماده 9: کسورات
ماده10 تاخیر
ماده 11 : اختلافات
ماده 12: فسخ
ماده 13 :آدرس طرفین قرارداد
ماده 14 :نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قالب قرارداد برق کشی - صفحه اول_001

قرارداد تاسیسات گاز

این قرارداد تاسیسات گاز در 11صفحه و 16 ماده تنظیم شده است. 
ماده یک – موضوع قرارداد
ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار – حق الزحمه
ماده پنج – تعهدات دو طرف قرارداد
ماده شش – تعهدات کارفرما
ماده هفت – تعهدات پیمانکار
ماده هشت – مشخصات فنی
ماده نه – نکاتی که باید در اجرای لوله کشی گاز رعایت شود
ماده ده – لوله کشی توکار
ماده یازده–رنگ آمیزی لوله های روکار
ماده دوازده – عایق کاری لوله های توکار
ماده سیزده – انواع اجناس مصرفی
ماده چهارده – موارد فسخ قرارداد
ماده پانزده – حکمیت
ماده شانزده– موارد نسخ

ادامه مطلب »
قالب قرارداد داربست بندی_001

قرارداد داربست بندی

این قرارداد داربست بندی در 5 صفحه و 10 ماده تنظیم شده است. 
ماده یک –موضوع قرارداد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار –نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش – تعهدات پیمانکار
ماده هفت – تعهدات کارفرما
ماده هشت- موارد فسخ قرارداد
ماده نه – دوره تضمین
ماده ده – نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرار داد کاشی کاری و سرامیک_001

قرارداد کاشی و سرامیک

این قرارداد کاشی و سرامیک در 7 صفحه و ۱۳ ماده تنظیم شده است.
ماده 1 –موضوع قرارداد :
ماده 2 –مشخصات فنی :
ماده 3 –مدت قرارداد :
ماده 4 – تعهدات پیمانکار
ماده 5 – تعهدات کارفرما :
ماده 6- مبلغ قرارداد :
ماده 7- کسورات قانونی :
ماده 8- نحوه پرداخت :
ماده 9-تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود :
ماده 10- حل اختلاف :
ماده 11- فسخ :
ماده 12- جریمه :
ماده 13- دوره تضمین کارها :
ماده 14- دوره تضمین کارها :

ادامه مطلب »
قرارداد قالب بندی_001

قرارداد قالب بندی

این قرارداد قالب بندی در ۶ صفحه و 10 ماده تنظیم شده است. 
ماده یک –موضوع قرارداد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار –نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش – تعهدات پیمانکار
ماده هفت – تعهدات پیمانکار
ماده هشت- موارد فسخ قرارداد
ماده نه – دوره تضمین قرارداد
ماده ده- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرار داد گود برداری_001

قرارداد گود برداری

ماده 1 –موضوع قرارداد
ماده 2 –مدت پیمان
ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد
ماده 4 –تعهدات پیمانکار
ماده 5 – تعهدات کارفرما
ماده 6 –مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
ماده 7 – فسخ قرارداد
ماده 8-دوره تضمین قرارداد
ماده 9- حکمیت
ماده 10- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرار داد لوله کشی آب و فاظلاب

قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب

ماده یک – موضوع قرارداد
ماده دو –اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مدت قرارداد
ماده چهار –مبلغ قرارداد
ماده پنج – نحوه پرداخت
ماده شش – تعهدات کارفرما
ماده هفت – تعهدات پیمانکار
ماده هشت – موارد فسخ قرارداد
ماده نه – حل اختلاف
ماده ده – مشخصات فنی
ماده یازده – دوره تضمین
ماده دوازده – نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر

ماده یک –موضوع قرارداد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار –نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش – تعهدات پیمانکار
ماده هفت – تعهدات کارفرما
ماده هشت- موارد فسخ قرارداد
ماده نه- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرار داد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی

قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی

ماده 1 –موضوع قرارداد
ماده 2 –مشخصات فنی
ماده 3 –مدت قرارداد
ماده 4 – تعهدات پیمانکار
ماده 5- مبلغ قرارداد
ماده 6- کسورات قانونی
ماده 7- نحوه پرداخت
ماده 8- تغییر مدت قرارداد
ماده 10- فسخ
ماده 11- جریمه
ماده 12- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد سفت کاری

قرارداد سفت کاری

قرارداد سفت کاری
ماده 1 -موضوع قرارداد :
ماده 2 -مشخصات فنی :
ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد
ماده 4 –تعهدات پیمانکار :
ماده 5 – تعهدات کارفرما :
ماده 6 –مبلغ قرارداد :
ماده 7-مدت قرارداد:
ماده 8- نحوه پرداخت :
ماده 9- تغییر مدت قرارداد
ماده 10- فسخ :
ماده 11-جریمه
ماده 12- دوره تضمین کارها :
ماده 13- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد سیمان کاری

قرارداد سیمان کاری

ماده 1 –موضوع قرارداد :
ماده 2 –مشخصات فنی :
ماده 3 –مدت قرارداد :
ماده 4 – تعهدات پیمانکار :
ماده 5- تعهدات کارفرما :
ماده 6- مبلغ قرارداد :
ماده 7- کسورات قانونی :
ماده 8- نحوه پرداخت :
ماده 9- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود :
ماده 10- حل اختلاف :
ماده 11- فسخ :
ماده 12- جریمه :
ماده 13- دوره تضمین :
ماده 14- نسخ قرارداد :

ادامه مطلب »
قرارداد سنگ کاری

قرارداد سنگ کاری

ماده 1 –موضوع قرارداد :
ماده 2 –مشخصات فنی :
ماده 3 –مدت قرارداد :
ماده 4 – تعهدات پیمانکار :
ماده 5- تعهدات کارفرما :
ماده 6- مبلغ قرارداد :
ماده 7- کسورات قانونی :
ماده 8- نحوه پرداخت :
ماده 9- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود :
ماده 10- دوره تضمین قرارداد :
ماده 11- حل اختلاف :
ماده 12- فسخ :
ماده 13- جریمه :
ماده 14- نسخ قرارداد :

ادامه مطلب »
قرار داد سقف کاذب

قرارداد سقف کاذب

ماده 1- موضوع قرارداد :
ماده 2 – مشخصات فنی :
ماده 3 – مدت قرارداد:
ماده 4 – تعهدات پیمانکار:
ماده 5 – تعهدات کارفرما :
ماده 6- مبلغ قرارداد:
ماده 7 – کسورات قانونی :
ماده 8- نحوه پرداخت:
ماده 9- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود:
ماده 10 – حل اختلاف :
ماده 11 – مواد فسخ قرارداد :
ماده 12 – جریمه :
ماده 13 – دوره تضمین :
ماده 14 – نسخ قرارداد :

ادامه مطلب »
نمونه قرارداد آرماتوربندی

قرارداد آرماتوربندی

این قرارداد در 10 ماده زیر تنظیم شده است:
ماده یک –موضوع قرارداد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار –نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش – تعهدات پیمانکار
ماده هفت – تعهدات کارفرما
ماده هشت- موارد فسخ قرارداد
ماده نه – دوره تضمین قرارداد
ماده ده–نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد جوشکاری اسکلت فولادی

قرارداد جوشکاری اسکلت فولادی

این قرارداد در 1۸ ماده زیر تنظیم شده است:
ماده یک ـ موضوع قرارداد
ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه ـ مدت قرارداد
ماده چهار ـ مبلغ قرارداد
ماده پنج ـ نحوه پرداخت
ماده شش ـ مشخصات فنی
ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار
ماده هشت ـ تعهدات کارفرما
ماده نه- کارهای جدید(تغییر مقادیر کار)
ماده ده- اشتباهات و نواقص
ماده یازده- تغییر در مدت قرارداد
ماده دوازده- اطلاع پیمانکار از کلیه خصوصیات ومشخصات قرارداد
ماده سیزده- کسور قانونی
ماده چهارده- جریمه تاخیر
ماده پانزده- قوه قاهره
ماده شانزده ـ موارد فسخ قرارداد
ماده هفده- نشانی طرفین قرارداد
ماه هجده- نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد خرید و اجرای آسانسور

قرارداد آسانسور

این قرارداد آسانسور در 14 ماده زیر تنظیم شده است:
ماده یک – موضوع قرارداد
ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار – نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش- زمان بندی انجام کار
ماده هفت – دوره تضمین قرارداد
ماده هشت –شرح وظایف پیمانکار
ماده نه – مشخصات فنی دستگاهها
ماده ده – تعهدات پیمانکار
ماده یازده – تحویل آسانسور
ماده دوازده – حل اختلاف
ماده سیزده – موارد فسخ قرارداد
ماده چهارده–نسخ قرارداد

ادامه مطلب »
قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی

این قرارداد بتن ریزی در 10 ماده زیر تنظیم شده است:
ماده یک –موضوع قرارداد
ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد
ماده سه – مبلغ قرارداد
ماده چهار –نحوه پرداخت
ماده پنج – مدت قرارداد
ماده شش –مشخصات فنی
ماده هفت – تعهدات پیمانکار
ماده هشت- تعهدات کارفرما
ماده نه – موارد فسخ قرارداد
ماده ده- موارد نسخ قراردادی

ادامه مطلب »
قرار داد تخریب بین کارفرما و پیمانکار

قرارداد تخریب

این قرارداد تخریب در ۹ ماده زیر تنظیم شده است:
ماده 1 –موضوع قرارداد
ماده 2 –مدت قرارداد
ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد
ماده 4 –تعهدات پیمانکار
ماده 5 – تعهدات کارفرما
ماده 6 –مبلغ قرارداد
ماده 7 – فسخ قرارداد
ماده 8-دوره تضمین قرارداد
ماده 9- حکمیت

ادامه مطلب »

شرح خدمات گروه مهندسی و بازرگانی آلفا:

1- اجرای کامل ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری

2- تامین مصالح با کیفیت برای پروژه های ساختمانی

3- تامین پیمانکاران متعهد و متخصص برای پروژه های ساختمانی

4- کارگزاری خدمات شهرداری و نظام مهندسی مربوط به پروژه های ساختمانی

5- مشاوره سرمایه گذاری در صنعت ساختمان.

6- آموزش

شماره تماس: 05136065328

آدرس شرکت:
مشهد- بلوار معلم- بین معلم 15 و 17 - پلاک 175- واحد ۳

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

شرکت مهندسی و بازرگانی آلفا

© تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گروه مهندسی و بازرگانی آلفا میباشد.

طراح سایت عماد فرجامی

emad.farjami@gmail.com